Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27440
Title: Nhận diện kiệtt quệ tài chính dựa vào dòng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Hoàng Vịnh
Bùi, Kim Dung
Vũ, Thị Anh Thư
Keywords: Doanh nghiệp phi tài chính
Kiệt quệ tài chính
Dòng tiền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 150 .- Tr.62-72
Abstract: Bài viết nghiên cứu kiệt quệ tài chính (KQTC) của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) thông qua tiếp cận dòng tiền. Mẫu nghiên cứu là 249 doanh nghiệp cho giai đoạn 2014-2017, dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo tài chính đã kiểm toán. Phân tích hồi quy theo GLS cho thấy, dòng tiền chung có ý nghĩa giải thích ngược chiều cho KQTC của các doanh nghiệp, trong đó dòng tiền hoạt động kinh doanh có ý nghĩa giải thích ngược chiều, còn dòng tiền hoạt động đầu tư và dòng tiền hoạt động tài trợ lại có ý nghĩa giải thích cùng chiều.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27440
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.