Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27441
Title: Năng lực cạnh tranh Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - phân tích dưới góc nhìn Lý thuyết Năng lực cạnh tranh và Lý thuyết Cực kinh tế vùng
Authors: Nguyễn, Quốc Toàn
Keywords: Năng lực cạnh tranh vùng
Phát triển kinh tế vùng
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 150 .- Tr.74-93
Abstract: Dựa trên Lý thuyết về Năng lực cạnh tranh (NLCT) của Porter (2008) và Lý thuyết Cực kinh tế của Perroux (1950) trong bối cảnh vùng và bằng phương thống kê mô tả, bài viết phân tích NLCT vùng Duyên hải Nam Trung bộ (DHNTB). Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) vùng có tiềm năng lớn về các yếu tố sẵn có như vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và quy mô kinh tế địa phương nhưng cũng gặp phải nhiều bất lợ; (ii) những yếu tố năng lực cấp địa phương như cơ sở hạ tầng - xã hội, chính sách kinh tế, tác động lan tỏa của các cực phát triển vùng đã có những cải thiện nhưng vẫn thiếu đồng bộ, phân tán và cạnh tranh loại trừ nhau giữa những địa phương; (iii) các yếu tố năng lực ở cấp doanh nghiệp như phát triển cụm ngành và độ tinh thông của doanh nghiệp còn thiếu và yếu. Qua kết quả phân tích, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao NLCT vùng DHNTB.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27441
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
13.86 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.