Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27445
Title: Chủ trương của Đảng về phòng, chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu (2004-2017)
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Mai
Keywords: Chủ trương của Đảng
Phòng chống thiên tai
Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 .- Tr.40-44
Abstract: Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một vấn đề và thách thức lớn đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, có tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sõng, môi trường của tất cả các quốc gia. Nhận thức rõ về những tác động của BĐKH đối với sự phát triển bền vững của đất nước, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm ứng phó kịp thời và hiệu quả với BĐKH.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27445
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.