Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27466
Title: Khảo sát mối liên quan của SLC17A1 rs1165196 với bệnh gút ở người Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thùy Dương
Nguyễn, Doãn Tình
Nguyễn, Trần Minh Thắng
Nguyễn, Hải Hà
Nông, Văn Hải
Keywords: Gút
SLC17A1
Việt Nam
Rsl 165196
PCR-RFLP
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ sinh học;Số 16(03) .- Tr.407-414
Abstract: Gút là dạng viêm khớp phổ biến gây ra bởi ảnh hưởng của tinh thể urate hình thành ở các khớp từ uric acid trong máu tăng quá ngưỡng. Một số nghiên cứu đã chứng minh sự liên quan của đa hình gen với nguy cơ mắc gút ở nhiều dân tộc khác nhau. Với mục đích đánh giá sự liên quan của đa hình SLC17A1 rsl 165196 với bệnh gút ở người Việt Nam, chúng tôi đã tách chiết DNA tổng số của 520 mẫu máu (169 mẫu từ người mắc gút và 351 mẫu đối chứng). Kiểu gen của rsl 165196 được xác định bằng phương pháp PCE-RFLP. Phân bố kiểu gen, so sánh các đặc điểm làm sáng giữa hai nhóm mắc bệnh - đối chứng và mối liên hệ của đa hình này với gút được đánh giá bằng các phương pháp thống kê sinh học. Kết quả cho thấy phân bố kiểu gen của rsl 165196 tuân theo định luật Hardy-Weinberg (p>0.05) với tỉ lệ các kiểu gen AA/AG/GG tương ứng là 0,57/0,38/0,05. Khi so sánh các chỉ số lâm sàng giữa hai nhóm mắc bệnh đối chứng, chúng tôi đã thu được sự khác biệt lớn nhất ở hai chỉ số uric acid và tăng uric acid máu với giá trị p tương ứng bằng 0. Ngoài ra, chỉ số BMI và CRP cũng khác biệt đáng kể giữa hai nhóm (p<0,05). Tuy nhiên, chúng tôi đã không tìm thấy mối liên quan giữa rsl 165196 với nguy cơ mắc gút (p>0,05). ĐỂ khẳng định chắc chắn về kết quả này cần thực hiện thêm các nghiên cứu khác với cỡ mẫu lớn hơn ở người Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27466
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.