Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27470
Title: Ban hành và tổ chức triển khai chính sách, pháp luật về an sinh xã hội ở nước ta: Thực trạng và khuyến nghị
Authors: Mai, Ngọc Cường
Bùi, Sỹ Lợi
Lê, Quốc Hội
Keywords: Ban hành chính sách
Chính sách an sinh xã hội
Chính sách phòng ngừa rủi ro
Chính sách giảm thiểu rủi ro
Chính sách khắc phục rủi ro
Pháp luật
Thực thi chính sách
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.3-11
Abstract: Bài viết khái quát thực trạng, chỉ ra những thành tựu và bất cập trong ban hành thực thi chính sách, pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị trong việc ban hành và tổ chức triển khai thực thi chính sách, pháp luật an sinh xã hội nước ta trong những năm tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27470
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.