Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27478
Title: Cân bằng cán cân thanh toán: Các yếu tố ảnh hưởng cơ bản
Authors: Nguyễn, Văn Song
Vũ, Ngọc Huyên
Lê, Thị Phương Dung
Nguyễn, Thị Minh Phượng
Keywords: Cân bằng cán cân thanh toán
Các yếu tố ảnh hưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.21-27
Abstract: Cân bằng cán cân thanh toán bị ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản, đó là: lãi xuất của tiền nội địa, tỷ giá hối đoái, giá hàng hóa nội địa, sự co giãn của xuất khẩu với giá của hàng hóa nội địa. Bài viết phân tích ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản này tới cán cân thanh toán của một quốc gia, đồng thời bài viết cũng phân tích ảnh hưởng biến động của các yếu tố này tới thu nhập quốc dân của một quốc gia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27478
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.243.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.