Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27484
Title: Ứng dụng phương pháp PLS-SEM đánh giá ý định đầu tư vào các dự án khởi nghiệp sáng tạo thông qua kênh gọi vốn cộng đồng ở Việt Nam
Authors: Phan, Trần Trung Dũng
Nguyễn, Thị Hà Thanh
Keywords: Gọi vốn cộng đồng
Khởi nghiệp
PLS-SEM
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.52-62
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp PLS - SEM để đánh giá các nhân tố tác động tới quyết định cấp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam thông qua kênh gọi vốn cộng đồng, là một kênh gọi vốn có tính đại chúng cao, có thể đem lại những lợi ích tiềm tàng cho nhà đầu tư, nhưng cũng hàm chứa nhiều yếu tố rủi ro. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong số các nhân tố có ý nghĩa quyết định tới ý định đầu tư tại Việt Nam, nhân tố có ý nghĩa mạnh nhất là hỗ trợ khởi nghiệp và yếu tố niềm tin. Kết quả nghiên cứu này gợi ý một số đề xuất nhằm đây mạnh thu hút vốn qua kênh gọi vốn cộng đồng đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27484
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.