Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27486
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GAP tại tỉnh Bắc Giang
Authors: Phạm, Thị Dinh
Phạm, Văn Hùng
Nguyễn, Văn Hưởng
Mai, Thị Huyền
Keywords: Hiệu quả kinh tế
Tiêu chuẩn GAP
Vải thiều
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.63-72
Abstract: Dựa vào đánh giá tổng quan và khảo sát 265 hộ sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GAP, 75 hộ sản xuất vải thông thường ở tỉnh Bắc Giang, bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GAP trên địa bàn tỉnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả kinh tế của hộ sản xuất vải thiều phụ thuộc vào các yếu tố: số năm đi học, diện tích trồng vải, số công lao động gia đình/ha, chi phí sản xuất/ha, giá bán vải thiều, tập huấn, tình hình kinh tế của hộ và hộ sản xuất theo GAP. Từ đó, bài viết đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho hộ sản xuất vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27486
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.