Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27488
Title: Cần một tầm nhìn mới về gia đình
Authors: Phạm, Quốc Nhật
Nguyễn, Hoài Sơn
Keywords: Xây dựng gia đình
Gia đình Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 06 .- Tr.55-58
Abstract: Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21-2-2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là dấu mốc quan trọng thể hiện rõ quan điểm của Đảng về gia đình. Sau 15 năm thực hiện, trong tình hình mới, gia đình Việt Nam đã có những biến đổi mạnh mẽ, đối diện với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27488
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.