Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27500
Title: Đa dạng di truyền và thụ phấn chéo trong quần thể dầu Song Nàng (Dipterocarpus dyeri) ở rừng nhiệt đới núi thấp mã đà (Đồng Nai)
Authors: Nguyễn, Minh Đức
Nguyễn, Minh Tâm
Vũ, Đình Duy
Bùi, Thị Tuyết Xuân
Đặng, Phan Hiền
Cao, Thị Việt Nga
Nguyễn, Văn Nhị
Keywords: Bảo tồn
Dầu song nàng
Dipterocarpus dyeri
Đa dạng di truyền
Thụ phấn chéo
SSR
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ sinh học;Số 16(03) .- Tr.431-437
Abstract: Dầu song nàng (Dipterocarpus dveri) là loài thực vật phân bố rộng ở rừng nhiệt đới núi thấp Nam Việt Nam và đang bị đe dọa ở cả 2 mức độ quốc gia và quốc tế liên quan đến nơi sống bị suy giảm và thu hẹp, Để bảo tồn loài Dầu song nàng, đánh giá đa dạng di truyền và mức độ thụ phấn chéo ờ rừng nhiệt đới Mã Đà thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai trên cơ sở phân tích 8 cặp mồi microsatellite từ cây trội và cây con của chúng có V nghĩa quan trọng và cần thiết. Kết quả phân tích đã chỉ ra mức độ đa dạng di truyền loài Dầu song nàng ở rừng nhiệt đới Mã Đà khá cao. Tất cả 8 locus đều đa hình và số allele trung bình cho mỗi locus là 4,1. Hệ số gen dị hợp tử quan sát và kỳ vọng tương ứng là 0,461 và 0,543. Tương tự, hệ số thụ phấn chéo đa locus và trung bình một locus của loài Dầu song nàng ở Mã Đà là khá cao tương ứng 0,884 và 0,645. Mức độ tự thụ phấn là 0,12. Các kết quả thu được phản ánh nơi sống của loài Dầu song nàng ở khu vực Mã Đà đã được phục hồi và số lượng cá thể ở khu vực cũng khá cao. Tuy nhiên, không tìm thấy cây tái sinh của loài ở rừng nhiệt đới Mã Đà và việc bảo tồn chuyển vị có vai trò quan trọng để bảo tồn bền vững loài Dầu song nàng ở khu vực này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27500
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.9 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.