Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27533
Title: Trách nhiệm trong quản lý khai thác sử dụng nước
Authors: Thanh Tâm
Keywords: Luật Tài nguyên nước
Quản lý khai thác
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 10(336) .- Tr.58-59
Abstract: Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã tiếp tục thể chế hóa quan điểm hiện đại của thế giới về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, coi tài nguyên nước là tài sản, là nguồn lực chung của quốc gia và phải được quản lý thống nhất. Vì vậy, bên cạnh các quy định chung để quản lý, khai thác, bảo vệ,... Luật đã quy định trách nhiệm cụ thể đối với từng mục đích khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27533
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
863.66 kBAdobe PDF
Your IP: 3.221.159.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.