Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27554
Nhan đề: Nhân chồi thông qua nuôi cấy đốt thân hình thành trong tối: một phương pháp mới trong nhân giống cây lan Kim Hài (paphiopedilum villosum)
Tác giả: Nguyễn, Phúc Huy
Đặng, Thị Tình
Vũ, Quốc Luận
Hoàng, Thanh Tùng
Vũ, Thị Hiền
Dương, Tấn Nhựt
Từ khoá: Nhân giống in vitro
Nuôi cấy đốt thân
Paphiopedilum villosum
Sự kéo dài chồi
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ sinh học;Số 16(03) .- Tr.491-499
Tóm tắt: Lạn Kim Hài (Paphiopedilum vittosum) là một loài lan đẹp, có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, loài lan này khó nhân giống vô tính, cho tới nay, có rất ít công bố về nhân giống vô tính thành công trên đối tượng này trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng lên sự tái sinh chồi từ nuôi cấy đốt thân của chồi lan Kim Hài in vitro kéo dài trong tối được nghiên cứu. Chồi non lan Kim Hài in vitro (1,5 cm) được nuôi cấy dưới điều kiện tối hoàn toàn trong 3 tháng nhằm kéo dài chồi và tạo thành các đốt riêng biệt. Các đốt riêng biệt được cấp trên môi trường SH và bổ sung riêng lẻ BA, KIN hoặc TDZ để khảo sát khả năng tái sinh chồi. Hiệu quả nhân chồi cũng được ghi nhận trong nghiên cứu này. Kết quả kéo dài đốt thân trong điều kiện tối có chiều cao tốt nhất (5,25 cm) và, số đốt nhiều nhất (3,00 đốt/chồi).
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27554
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.13 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.