Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27597
Title: Kitô giáo trong đời sống văn hóa Mỹ
Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh
Nguyễn, Kim Anh
Keywords: Kitô giáo
Mỹ
Tôn giáo
Văn hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 11(269) .- Tr.15-24
Abstract: Mỹ có nền văn hóa đa dạng do có lượng dân nhập cư lớn với nhiều bản sắc văn hóa khác nhau, cũng như nhiều loại hình tôn giáo khác nhau. Tôn giáo ở Mỹ là đa tôn giáo và hoàn toàn tự do. Tôn giáo ở Mỹ đã có ảnh hưởng khá rõ nét đến lối sống và suy nghĩ của người Mỹ nói chung. Tính tôn giáo đã biến thành hình thức đầu tiên của sự tự đồng nhất và địa vị xã hội, biến thành phương thức để trở thành người Mỹ. Trong đỏ, Kitô giáo giữ vai trò quan trọng trong những yếu tố tạo nên sức mạnh Mỹ về cả vật chất và tinh thần. Bài viết tập trung lý giải tầm ảnh hưởng, cũng như vai trò của Kitô giáo ở Mỹ. Giáo lý của Kitô giáo được coi là nguồn cội đạo đức, trụ cột tinh thần của người dân Mỹ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27597
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.