Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27623
Title: Phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Hậu Giang hiện nay.
Authors: Nguyễn, Thị Bạch Tuyết
Trần, Thị Mỹ Nhân
Keywords: Triết học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Hậu Giang hiện nay” là một đề tài khá rộng và đã được nghiên cứu ở nhiều phương diện khác nhau, tuy nhiên mỗi đề tài lại có những cái riêng bổ sung cho nhau từ đó nói lên đúng thực trạng của nguồn nhân lực ở tỉnh Hậu Giang hiện nay. Trong khuôn khổ Luận văn tốt nghiệp đại học tác giả đã có những hướng nghiên cứu tìm hiểu phù hợp với trình độ của mình và yêu cầu của ngành học đặt ra. Với đề tài này, luận văn gồm bốn phần bao gồm: Phần mở đầu, nội dung, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. trong đó, ở phòng mở đầu tác giả đã đưa ra lý do chọn đề tài và tình hình nghiên cứu, từ đó làm nổi bật sự cần thiết cần phải thực hiện hiện đề tài. Trong phần nội dung gồm có ba chương, từ việc phân tích những vấn đề lý luận chung về nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đến thực trạng nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Hậu Giang hiện nay, cuối cùng nêu lên các giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang hiện nay.
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27623
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
790.79 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.