Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27697
Title: Mối quan hệ giữa động cơ và hành vi thực hiện công việc: Trường hợp công chức, viên chức Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Trịnh, Công Đức
Đỗ, Thị Ngọc Duy
Keywords: Công chức
Viên chức
Động cơ làm việc
Hành vi tổ chức
Thốt Nốt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 119 .- Tr.29-39
Abstract: Bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa động cơ làm việc và hành vi thực hiện công việc còn hạn chế, đặc biệt rất hạn chế cho trường hợp của công chức, viên chức. Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm chứng mối quan hệ giữa động cơ và hành vi thực hiện công việc cho trường hợp công chức, viên chức Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích mô hình SEM của 367 quan sát cho thấy động lực làm việc chịu tác động của 11 yếu tố; tính chất công việc, phản hồi, mối quan hệ với đồng nghiệp, đào tạo và điều kiện làm việc, cảm giác được thể hiện, đề bạt, mục tiêu công việc, lương thưởng và phúc lợi, phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức, và công đoàn. Hơn hết, kết quả tìm thấy mối tương thuận giữa động cơ và hành vi thực hiện của công chức, viên chức quận Thốt Nốt. Cụ thể hơn, động cơ có tác động đến hành vi có tính tuân thủ, hành vi chủ động, sự kiểm soát hành vi.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27697
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.