Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27707
Title: Từ khát vọng dân tộc đến tầm nhìn 100 năm của Đảng: Sự hội tụ của ý Đảng - lòng dân vì lợi ích quốc gia - dân tộc
Authors: Lê, Hải Bình
Keywords: Ý Đảng
Lòng dân
Dân tộc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 940 .- Tr.12-18
Abstract: Trên chặng đường lãnh đạo cách mạng Việt Nam chín thập niên qua, Đảng ta đã dẫn dắt toàn dân tộc vượt qua những thách thức khắc nghiệt nhất, giành được nhiều thắng lợi to lớn. Chuẩn bị bước vào chặng đường mới hướng tới 100 năm thành lập Đảng, trên cơ sở cơ đồ của đất nước hiện nay, Đảng đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, là nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển vào năm 2045. Chặng đường trước mắt của đất nước ta có cả cơ hội và thách thức đan xen nhau. Hơn lúc nào hết, việc vận dụng sáng tạo bài học về sự hội tụ giữa ý Đảng - lòng dân sẽ tạo ra sức mạnh vô địch để cách mạng Việt Nam và cuộc trường chinh của dân tộc Việt Nam đi đến mục tiêu cao đẹp của toàn Đảng và toàn dân tộc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27707
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.