Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27716
Title: Phân tích vai trò nhà quản lý trong việc triển khai hệ thống thông tin kế toán trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu
Authors: Lê, Việt Hà
Keywords: Hệ thống thông tin kế toán
Hội nhập kinh tế
Triển khai hệ thống
Vai trò của nhà quản lý
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 119 .- Tr.49-57
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, các hoạt động kinh doanh thể hiện tính cạnh tranh ngày càng đa dạng và phức tạp. Nhu cầu thông tin phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản lý ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là các thông tin về tài chính kế toán. Bài viết tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai hệ thống thông tin kế toán. Kết quả phân tích định lượng cho thấy: đặc điểm hệ thống, vai trò của nhà quản lý, môi trường doanh nghiệp có tác động trực tiếp đến việc triển khai hệ thống thông tin kế toán. Trong đó vai trò của nhà quản lý đóng vai trò quan trọng quyết định mức độ triển khai thành công của hệ thống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27716
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.03 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.