Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27806
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty TNHH kế toán và kiểm toán Phương Nam – Chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thu Nha Trang
Đào, Thị Cẩm Thúy
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam - chi nhánh Cần Thơ, tìm ra ưu nhược điểm của quy trình kiểm toán. Từ đó đưa ra giải pháp giúp cho công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam - chi nhánh Cần Thơ hoàn thiện hơn về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao.
Description: 148 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27806
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.