Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27843
Title: Giá trị nhân văn và vấn đề con người trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Văn Kim
Keywords: Giá trị nhân văn
Vấn đề con người
Hồ Chí Minh
Di chúc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 927 .- Tr.26-32
Abstract: Trong di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) để lại cho toàn Đảng và toàn dân ta, các tác phẩm: "Tuyên ngôn độc lập" được viết những ngày cuối tháng Tám năm 1945, "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" tháng 12 năm 1946, "Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước" viết tháng 7 năm 1966, và bản "Di chúc" lịch sử được Người hoàn thành năm 1969 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bản Di chúc đã thể hiện, đúc kết những suy nghĩ, tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đất nước, thời đại trong đó có nhiều suy tư, dự định, mong ước của Người về vấn đề con người trong cuộc kháng chiến và sau khi đất nước kết thúc chiến tranh. Tư tưởng, suy nghĩ và cả những dự cảm về đất nước, con người đó thể hiện tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân đồng thời chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27843
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.