Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27855
Title: Biết đủ, biết dừng
Authors: Nhị Lê
Keywords: Đảng viên
Đạo đức cách mạng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 927 .- Tr.101
Abstract: Lần giở cổ thư, sách cách nay chừng hơn 2.400 năm, tôi đọc: “Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đài, khả dĩ trường cửu”. Nghĩa là: Biết thế nào là đủ thì không nhục, biết lúc nào nên ngừng thì không nguy, may có thể sống lâu được.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27855
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
186.04 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.