Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27861
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Thiện-
dc.date.accessioned2020-07-07T07:41:17Z-
dc.date.available2020-07-07T07:41:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7276-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27861-
dc.description.abstractVăn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước; xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo. Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng ta đề ra nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cộng sản;Số 928 .- Tr.15-21-
dc.subjectQuản lý nhà nướcvi_VN
dc.subjectPhát triển bền vữngvi_VN
dc.titleĐổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vữngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.