Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27892
Title: Về cơ chế “chấp bút” tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi Việt Nam đảm nhiệm vị trí E10 nhiệm kỳ 2020 - 2021
Authors: Nguyễn, Việt Lâm
Keywords: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Việt Nam
Ủy viên không thường trực
Nhiệm kỳ 2020-2021
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 929 .- Tr.106-111
Abstract: Với kết quả phiếu bầu cao kỷ lục (192/193 phiếu), kể từ ngày 1-1-2020, Việt Nam sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 (E10) và vị trí Chủ tịch tháng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tham gia đảm nhiệm vị trí E10, Việt Nam có thể sẽ “chấp bút”, chủ trì/đồng chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn kiện của Hội đồng Bảo an và chủ trì thương lượng các văn kiện này. Việc đảm nhiệm cơ chế “chấp bút” sẽ mang đến cho Việt Nam cả những cơ hội lẫn thách thức trong nhiệm kỳ 2020 - 2021.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27892
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.