Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27893
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C – Chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trần, Quốc Dũng
Trần, Thị Thanh Thúy
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, đề tài đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán nhằm tăng độ tin cậy, nâng cao chất lượng kiểm toán khoản mục tài sản cố định của Công ty trong thời gian tới.
Description: 171 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27893
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.11 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.