Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27900
Title: "Tự do ngôn luận" hay "ngôn luận tự do" để xuyên tạc, kích động chống phá Ðảng, Nhà nước và nhân dân
Authors: Nguyễn, Tri Thức
Keywords: Tự do ngôn luận
Ngôn luận tự do
Xuyên tạc
Kích động chống phá
Đảng Cộng sản
Nhà nước
Nhân dân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.23-30
Abstract: Kể từ khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, chính quyền về tay nhân dân, người dân Việt Nam mới biết đến các quyền cơ bản của mình, trong đó có quyền tự do ngôn luận. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, việc bày tỏ tự do ngôn luận càng được chú trọng, bảo đảm hơn. Tuy nhiên, thông tin trên không gian mạng thật - giả, tốt - xấu khó lường, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách lợi dụng tự do ngôn luận để phát ngôn tùy tiện, vô lối, nhằm lôi kéo ...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27900
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.