Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27901
Title: Ðể hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển dựa trên ý chí tự chủ, tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Authors: Nguyễn, Đăng Thành
Đậu, Hương Nam
Keywords: Xây dựng đất nước
Độc lập dân tộc
Chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.39-44
Abstract: Những quốc gia “giàu chí tiến thủ” bao giờ cũng có khát vọng mãnh liệt để huy động sức mạnh tổng hợp, dẫn dắt toàn dân tộc vượt qua thách thức, tranh thủ cơ hội, kiên định mục tiêu lựa chọn để hiện thực hóa khát vọng đó. Những “quốc gia thất bại” thường thiếu khát vọng vươn lên, không đủ năng lực hóa giải các thách thức, bỏ lỡ các cơ hội phát triển. Hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, có vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế, dựa trên ý chí tự chủ, tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đang trở thành yêu cầu quan trọng của quản trị phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27901
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.