Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27903
Title: Yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đặng, Xuân Hoan
Keywords: Quản lý nhà nước
Kinh tế thị trường
Việt Nam
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.45-50
Abstract: Chủ trương, đường lối về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một sự sáng tạo của Đảng ta, là sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam trong điều kiện mới. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đứng trước những cơ hội, đồng thời cũng đối mặt với không ít thách thức. Để vượt lên những thách thức, biến những cơ hội thành kết quả phát triển, hoạt động quản lý nhà nước cần có những đổi mới, thích ứng, chuyển mình tích cực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27903
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.