Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27903
Nhan đề: Yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Đặng, Xuân Hoan
Từ khoá: Quản lý nhà nước
Kinh tế thị trường
Việt Nam
Định hướng xã hội chủ nghĩa
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.45-50
Tóm tắt: Chủ trương, đường lối về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một sự sáng tạo của Đảng ta, là sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam trong điều kiện mới. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đứng trước những cơ hội, đồng thời cũng đối mặt với không ít thách thức. Để vượt lên những thách thức, biến những cơ hội thành kết quả phát triển, hoạt động quản lý nhà nước cần có những đổi mới, thích ứng, chuyển mình tích cực.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27903
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.