Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27906
Title: Bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương - qua thực tiễn ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
Authors: Lê, Thị Hà
Keywords: Cán bộ chủ chốt
Kinh nghiệm thực tiễn
Quảng Ninh
Bố trí
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.95-100
Abstract: Quán triệt các nghị quyết chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tổ chức, cán bộ, nhất là Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014, của Bộ Chính trị, về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tích cực triển khai, thực hiện ở cả ba cấp, nổi bật nhất là ở cấp huyện. Huyện Bình Liêu là một trong những huyện thực hiện quyết liệt việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương và bước đầu đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27906
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.