Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27906
Nhan đề: Bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương - qua thực tiễn ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
Tác giả: Lê, Thị Hà
Từ khoá: Cán bộ chủ chốt
Kinh nghiệm thực tiễn
Quảng Ninh
Bố trí
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.95-100
Tóm tắt: Quán triệt các nghị quyết chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tổ chức, cán bộ, nhất là Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014, của Bộ Chính trị, về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tích cực triển khai, thực hiện ở cả ba cấp, nổi bật nhất là ở cấp huyện. Huyện Bình Liêu là một trong những huyện thực hiện quyết liệt việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương và bước đầu đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27906
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.