Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27907
Title: Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến bảo đảm quyền con người
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Quyền con người
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.102-106
Abstract: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có quyền con người. Để phát huy được cơ hội và giảm thiểu tác động tiêu cực, các quốc gia cần đánh giá tác động của cuộc cách mạng này một cách toàn diện, trong đó có tác động đến quyền con người.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27907
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.