Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27907
Nhan đề: Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến bảo đảm quyền con người
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Từ khoá: Cách mạng công nghiệp 4.0
Quyền con người
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.102-106
Tóm tắt: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có quyền con người. Để phát huy được cơ hội và giảm thiểu tác động tiêu cực, các quốc gia cần đánh giá tác động của cuộc cách mạng này một cách toàn diện, trong đó có tác động đến quyền con người.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27907
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.