Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27920
Nhan đề: Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ và bền vững
Tác giả: Phạm, Ngọc Huệ
Từ khoá: Kinh tế tư nhân
Phát triển bền vững
Giải pháp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 931 .- Tr.66-70
Tóm tắt: Kinh tế tư nhân đã được Đảng ta xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; là một trong ba nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ (cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể). Tuy nhiên trên thực tế, còn nhiều khó khăn, cản trở sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đòi hỏi sớm có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27920
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
974.95 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.