Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27922
Title: Những kết quả bước đầu trong xây dựng đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thành Phong
Keywords: Đô thị thông minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 931 .- Tr.77-80
Abstract: Được xem là một đô thị đặc biệt, nhưng trước yêu cầu phát triển mới, Thành phố Hồ Chí Mình đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là phương thức quản lý, quản trị và điều hành chưa hiệu quả, còn nhiều bất cập, thiếu khoa học. Do đó, việc xây dựng thành phố thông minh là một xu hướng tất yếu phù họp với thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và giúp Thành phố giải quyết hiệu quả các vấn đề tắc nghẽn, nâng cao chất lượng phục vụ công cho người dân Thành phố và doanh nghiệp. Qua hơn 2 năm thực hiện, với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, Thành phố đã, đang tích cực phát huy sức mạnh tổng hợp từ nhiều nguồn lực về công nghệ, nguồn trí tuệ nhân tạo để giãi quyết các vấn đề hạn chế bởi mô hình quản trị truyền thống, góp phần đưa Thành phố phát triển đáng với tiềm năng, thế mạnh của mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27922
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
814.17 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.