Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27937
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Tấn Hưng Việt Nam
Authors: Hà, Mỹ Trang
Hứa, Ngọc Minh Thư
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tấn Hưng Việt Nam. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty.
Description: 207 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27937
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.