Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27938
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH MTV Co.Opmart Cần Thơ
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Nguyễn, Huỳnh Như Thơ
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán và phân tích khoản mục vốn bằng tiền và các khoản phải thu trên cơ sở số liệu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Co.opmart Cần Thơ. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của đơn vị trong thời gian tới.
Mô tả: 168 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27938
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
22.92 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.