Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27956
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình lấy mẫu kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam
Authors: Trần, Quốc Dũng
Ngô, Duy Tân
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá và hoàn thiện quy trình lấy mẫu kiểm toán BCTC doanh nghiệp của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Trên cơ sở phân tích, đánh giá luận văn đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình lấy mẫu kiểm toán BCTC doanh nghiệp của Công ty trong thời gian tới.
Description: 92 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27956
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.