Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27957
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C – Chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trần, Quốc Dũng
Dương, Trâm Ngọc Bích
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, đề tài đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng của Công ty trong thời gian tới.
Description: 129 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27957
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.