Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27965
Nhan đề: Nghiên cứu, đánh giá công nghệ xử lý sắt, kẽm và man gan trong nước ngầm tại giếng khoan ký túc xá K, Trường Đại hoạc Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên để ứng dụng xử lý nước cấp sinh hoạt
Tác giả: Dư, Ngọc Thành
Hoàng, Quý Nhân
Hà, Đình Nghiêm
Dương, Minh Ngọc
Nguyễn, Thị Huệ
Đặng, Thị Thái Hà
Từ khoá: Ký túc xá K
Hấp phụ
Nước giếng
Oxi hóa
Vật liệu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.78-82
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu cho thấy công thức 4 (kết hợp oxi và hấp phụ) có hiệu suất xử lý sắt, man gan, kẽm, độ cứng cao nhất 70,73 - 99,55%, hiệu quả tối ưu sau 5 giờ, lưu lượng tối ưu là Q2 (0,005 lít/giây) và các thông số thấp hơn rất nhiều so với nước chưa xử lý và QCVN 01:2009/BYT. Nước sau xử lý đảm bảo chất lượng để phục vụ cho sinh hoạt. Đã xây dựng được một mô hình xử lý nước giếng khoan cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng cho ký túc xá K3 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27965
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.