Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27965
Title: Nghiên cứu, đánh giá công nghệ xử lý sắt, kẽm và man gan trong nước ngầm tại giếng khoan ký túc xá K, Trường Đại hoạc Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên để ứng dụng xử lý nước cấp sinh hoạt
Authors: Dư, Ngọc Thành
Hoàng, Quý Nhân
Hà, Đình Nghiêm
Dương, Minh Ngọc
Nguyễn, Thị Huệ
Đặng, Thị Thái Hà
Keywords: Ký túc xá K
Hấp phụ
Nước giếng
Oxi hóa
Vật liệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.78-82
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy công thức 4 (kết hợp oxi và hấp phụ) có hiệu suất xử lý sắt, man gan, kẽm, độ cứng cao nhất 70,73 - 99,55%, hiệu quả tối ưu sau 5 giờ, lưu lượng tối ưu là Q2 (0,005 lít/giây) và các thông số thấp hơn rất nhiều so với nước chưa xử lý và QCVN 01:2009/BYT. Nước sau xử lý đảm bảo chất lượng để phục vụ cho sinh hoạt. Đã xây dựng được một mô hình xử lý nước giếng khoan cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng cho ký túc xá K3 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27965
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.