Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27984
Nhan đề: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Hải Âu
Tác giả: Cao, Minh Tuấn
Lê, Thanh Tùng
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng kinh doanh của Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Hải Âu trong ba năm (2017-2019) nhằm đề ra những giải pháp đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Mô tả: 44 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27984
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.