Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28038
Title: Phân lập hợp chất từ cao methanol của lá cây vọng cách (premna serratifolia l.).
Authors: Ts. Nguyễn, Trọng Tuân
Nguyễn, Hữu Thắng
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương I: Giới thiệu lý do chọn đề tài, mục tiêu , đối tượng, phạm vi, nội dung và ý nghĩa khoa học của nghiên cứu.Chương II: Tổng quan về loài Premna serratifolia L. (tên gọi, phân loại, mô tả thực vật, các công trình nghiên cứu đã công bố của loài Premna serratifolia L.Chương III: Phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm:Cao MeOH (50 g) từ nguyên liệu lá cách được tiến hành sắc ký cột pha thường với hệ dung môi giải ly ban đầu là EA, tăng dần độ phân cực bằng MeOH đến tỉ lệ MeOH 100%, thu được 5 phân đoạn. Sau đó tiếp tục sắc ký nhiều lần một số phân đoạn thu được để phân lập được một hợp chất tính khiết được ký hiệu là PS.Me0202. Chương IV: Kết quả và thảo luận. Cấu trúc của hợp chất PS.Me0202 được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại như: 1H-NMR, 13C-NMR và đối chiếu với các tài liệu đã công bố. Từ đó, xác định được hợp chất PS.Me0202 có tên là 7-hydroxy-7-methyl-1-((3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid. Chương V: Kết luận và kiến nghị
Description: 74tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28038
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.