Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28045
Title: Nghiên cứu thông số công nghệ sấy chân không gỗ câm xe (Xylia xylocarpa)
Authors: Bùi, Thị Thiên Kim
Hoàng, Thị Thanh Hương
Hồ, Xuân Các
Keywords: Sấy chân không
Thời gian chu kỳ
Thời gian sấy
Xylia xylocarpa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 09, Số 03 .- Tr.102-108
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng công nghệ sấy đến thời gian sấy chân không gỗ Căm xe (Xylia xylocarpa). Kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt độ sấy và thời gian chu kỳ thay đổi các cấp khác nhau thời gian sấy biến đổi khác biệt lớn. Thực nghiệm tìm được giá trị thông số nhiệt độ và thời gian mỗi chu kỳ phù hợp để rút ngắn tổng thời gian mẻ sấy như sau: gỗ 20x50x500 mm với nhiệt độ sấy 59°C, thời gian chu kỳ sấy là 129 phút, có tổng thời gian sấy 42h, trong khi gỗ Căm xe cùng kích thước sấy hơi nước thời gian 130 h. Với gỗ 50x50x500 mm thì nhiệt độ sấy 59°C và thời gian chu kỳ sấy là 119 phút, có tổng thời gian sấy 85 h, trong khi gỗ Căm xe cùng kích thước sấy hơi nước tổng thời gian sấy 183 h.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28045
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.