Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28058
Title: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán tại chi nhánh công ty TNHH Kiểm tớn và Tư vấn A & C tại Cần Thơ
Authors: Trần, Quốc Dũng
Cao, Thị Mỹ Linh
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đ ánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, đề tài đưa ra giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán nhằm tăng độ tin cậy, nâng cao chất lượng kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán của Công ty trong thời gian tới.
Description: 158 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28058
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.