Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28058
Nhan đề: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán tại chi nhánh công ty TNHH Kiểm tớn và Tư vấn A & C tại Cần Thơ
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Cao, Thị Mỹ Linh
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đ ánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, đề tài đưa ra giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán nhằm tăng độ tin cậy, nâng cao chất lượng kiểm toán khoản mục Nợ phải trả người bán của Công ty trong thời gian tới.
Mô tả: 158 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28058
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.