Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28076
Title: Phân lập hợp chất từ cao hexane của lá cây Bàng (Terminalia catappa L.), họ Trâm Bầu (Combretaceae)
Authors: TS. Nguyễn, Trọng Tuân
Bùi, Thị Mai Tiên
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát thành phần hóa học của lá cây Bàng (Terminalia catappa L.) thu hái tại khuôn viên trường Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào cao hexane của lá cây Bàng, phân lập được 01 hợp chất là quercetin 3-O-rutinoside. Cấu trúc của hợp chất được xác định dựa vào các phương pháp quang phổ hiện đại (1D-NMR) và so sánh với tài liệu tham khảo
Description: 38tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28076
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 34.238.248.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.