Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2808
Title: Phát triển con người Lào giai đoạn 2000 – 2016: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn, Ngọc Trung
Keywords: Lào
Con người
Phát triển
Thu nhập
An ninh
Nhân công
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 03 .- Tr.21-27
Abstract: Theo nhận định của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc, Lào là một trong những nước có mức độ phát triển con người nhanh nhất trong những năm vừa qua. Tuy vậy, qua số liệu từ các nguồn khác nhau cho thấy quốc gia này vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng đến phát triển con người một cách toàn diện và bền vững. Bên cạnh đó, phân tích số liệu điều tra cũng chỉ ra rằng an ninh con người ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển con người ở Lào và quan trọng hơn, trình độ nhân công chưa đủ chuẩn cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới nâng cao năng lực con người Lào nói chung. Để có thể làm rõ vấn đề nghiên cứu, bài viết này sẽ tập trung vào các phần chính sau: tổng quan về phát triển con người Lào và thực trạng được trình bày ở phần hai. Phần ba sẽ đánh giá những yếu tố tác động đến các thành tố thông qua mô hình định lượng và cuối cùng kết luận sẽ được đưa ra trong phần cuối cùng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2808
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_396.3 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.