Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28089
Title: Khảo sát thành phần hóa học của trái Mai dương (Mimosa pigra L.) họ đậu (Fabaceae).
Authors: Ts. Nguyễn, Trọng Tuân
Lê, Thị Hồng Thắm
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương I: Giới thiệu lý do chọn đề tài, mục tiêu , đối tượng, phạm vi, nội dung và ý nghĩa khoa học của nghiên cứu. Chương II: Tổng quan về loài Mai dương (tên gọi, phân loại, mô tả thực vật, các công trình nghiên cứu đã công bố của loài Mai dương). Chương III: Phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm:Từ mẫu tươi là trái Mai dương được thu hái trên địa bàn thành phố Cần Thơ, sau khi xử lý và dùng các phương pháp tách chiết để thu được các đoạn cao hexane, ethyl acetate và cao nước. Đề tài chỉ khảo sát thành phần hóa học trên đoạn cao ethyl acetate. Kết quả, phân lập được một hợp chất tinh khiết ký hiệu là MD06. Chương IV: Kết quả và thảo luận. Cấu trúc của hợp chất MD06 được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại như: 1H-NMR, 13C-NMR, HMBC, HSQC, và đối chiếu với các tài liệu đã công bố. Từ đó, xác định được hợp chất MD06 thuộc nhóm hợp chất triterpenoid có tên là Lupeol (3β-hydroxylup-20(29)-ene). Chương V: Kết luận và kiến nghị
Description: 61tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28089
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.