Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28098
Title: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Authors: Nguyễn, Nhân Chiến
Keywords: Bản Chỉ thị “Nhật - Pháp
Giá trị lịch sử
Bắc Ninh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.65-68
Abstract: Bảy lăm năm đã trôi qua (12-3-1945 - 12-3-2020), bản Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và ý nghĩa đương đại. Vinh dự, tự hào là địa phương có địa điểm nơi diễn ra Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng, nơi ra đời Chỉ thị (tại Đình Bảng, Từ Sơn), trong suốt những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn hiểu rõ ý nghĩa, giá trị lịch sử của Bản Chỉ thị, nỗ lực quyết tâm, phấn đấu đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28098
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.