Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28100
Nhan đề: Nhận thức đúng đắn và nâng cao tính thiết thực, hiệu quả công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Đỗ, Minh Hùng
Từ khoá: Đổi mới
Công tác tuyên truyền
Bối cảnh bùng nổ thông tin
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.59-64
Tóm tắt: Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, sự tấn công của các thế lực thù địch gia tăng trên lĩnh vực tư tưởng, sự lan truyền của các quan điểm sai trái, thì ở không ít nơi, công tác tuyên truyền vẫn chưa được nhận thức đầy đủ, đúng đắn, khoa học. Thực tiễn đó đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, nhất là trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, tác động đến mỗi người và đến mọi mặt của đời sống xã hội.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28100
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.