Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28100
Title: Nhận thức đúng đắn và nâng cao tính thiết thực, hiệu quả công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay
Authors: Đỗ, Minh Hùng
Keywords: Đổi mới
Công tác tuyên truyền
Bối cảnh bùng nổ thông tin
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 938 .- Tr.59-64
Abstract: Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, sự tấn công của các thế lực thù địch gia tăng trên lĩnh vực tư tưởng, sự lan truyền của các quan điểm sai trái, thì ở không ít nơi, công tác tuyên truyền vẫn chưa được nhận thức đầy đủ, đúng đắn, khoa học. Thực tiễn đó đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, nhất là trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, tác động đến mỗi người và đến mọi mặt của đời sống xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28100
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.